مدیران عامل شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی مشمول قانون کار هستند یا خیر؟
رابطه میان مدیران عامل شرکتها و اتحادیه ها ی تعاونی روستایی رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع قانون کار نبوده و مسئولیت آنان در مقابل واحدهای فوق الذکر همان مسئولیت وکیل در مقابل موکل می باشد.
میزان مزد کارگران ماهر با توجه به مصوبات شورایعالید کار به چه ترتیبی تعیین می گردد؟
میزان مزد کارگران ، اعم از ماهر و غیر ماهر در کارگاههای فاقد طرحهای مصوب طبقه بندی مشاغل با توافق طرفین تعیین می­گردد و مصوبات شورایعالی کار تنها متضمن تعیین حداقل مزد برای کارگر ساده در سطح کشور و تاثیر آن بر اسیر سطوح مزدی می­باشد.
فوق العاده اضافه کاری کارگران چگونه محاسبه می¬گردد؟

نحوه محاسبه اضافه کار

مزد روزانه = 30 : حقوق ماهانه

مزد یکساعت کار = 7 ساعت و 20 دقیقه: مزد روزانه

مزد و فوق العاده یکساعت اضافه کاری = ( 40 % مزد یکساعت کار + مزد یکساعت کار

میزان مرخصی سالانه کارگران مشمول قانون کار چند روز است ؟
میزان مرخصی سالانه کارگران 26 روز کاری در سال است، و ایام تعطیل هفتگی و یا تعطیل رسمی که بین روزهای مرخصی واقع می شود جزء 26 روز مذکور محاسبه نمی­شود.
آیا کارگرانی که بیست و چهار ساعت کار و بیست و چهار ساعت استراحت می¬کنند نوبت کار تلقی و می توانند از فوق العاده نوبت کاری برخوردار شوند؟
کارگرانی که بر اساس قرارداد کار و شرایط کار مورد توافق 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت می­کنند، با عنایت به تعریف کار نوبتی موضوع ماده 55 قانون کار ، نوبت کار نبوده و محق به دریافت فوق العاده نخواهند بود.
چنانچه نوبت کار کارگران نوبت کار، با روز تعطیل رسمی مقارن شود آیا کارگران مذکور مستحق دریافت اضافه کاری می¬باشند؟

برای احتساب روز تعطیل رسمی در خصوص کارگران نوبت کار که روز نوبت کاری آنان در روز تعطیل رسمی واقع می شود، به این ترتیب عمل می­شود:

روزهای جمعه و تعطیل رسمی هر ماه محاسبه و از روزهای کاری کسر می­گردد، سپس روزهای کاری باقی مانده در ماه در عدد 7033 ساعت ضرب می­گردد، عددی که به دست می­آید، ساعات قانون کار کارگر در آن ماه می­باشد، بنابراین چنانچه ساعات کار انجام شده کارگر در ماه بیش از ساعات کار قانونی کارگری باشد، در این صورت برای ساعات اضافی، فوق العاده کار اضافی تعلق می­گیرد. به این ترتیب اضافه کاری حاصل از کار در روز تعطیل در فرمول فوق محاسبه خواهد شد.