طرح مهارت آموزی

به نظر شما طرح مهارت آموزی تا چه میزان در محیط کسب و کار واقعی موفقیت آمیز بوده است؟


میزان رضایت شما از اساتید برگزارکننده دوره ها چه میزان است ؟