بیمه بیکاری چیست؟

به استناد ماده 3 قانون بیمه بیکاری ، بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های تامین اجتماعی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری چه کسی است؟

برابر ماده 2 قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده شخصی بیکار شده باشد و آماده به کار باشد و یا قراردادش به اتمام رسیده باشد و کارفرما از تمدید آن امتناع ورزد و کارگر در بیکاری خویش هیچ گونه نقشی نداشته و آماده بکار باشد.

آیا دانشجویان می توانند از مزایای مقرری بیمه بیکاری بهره مند شوند؟
با عنایت به تبصره 2 ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، بیمه شده موظف است در فواصل زمانهای تعیین شده در ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی حضور یافته و نسبت به ثبت حضور و اعلام مراتب بیکاری خود اقدام نماید. لذا با استناد به قانون مذکور منع قانونی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری توسط دانشجویان مشاهده نشده است مگر اینکه متقاضی مورد نظر در فواصل زمانی تعیین شده فوق الاشاره قادر به حضور و غیاب نبوده و یا از گذراندن دوره های آموزشی مقرر در بند ج ماده شش قانون بیمه بیکاری استنکاف ورزد و همچنین آماده برای اشتغال مجدد نباشد.
آیا کارگری که به دلیلی سهل انگاری و عدم رعایت مقررات کارگاه (قصور) از کار اخراج می گردد مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری می باشد.

در صورتی که قصور وی توسط کارفرما اثبات گردد و مراجع حل اختلاف نیز تائید نمایند از مصادیق بیکاری اداری تلقی شده و مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری نمی گردد.

آیا مدیران عامل شرکتها می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نمایند؟

با توجه به مواد 124 و 136 قانون تجارت رابطه مدیر عامل با اعضاء شرکت رابطه وکیل و موکل بوده و از مشمول قانون کار خارج می باشد. لذا به دلیل عدم وجود رابطه ی کارگری و کارفرمایی مشمول مقررات بیمه بیکاری نمی گردد.