اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / راهنمای رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری
راهنمای رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری

 

مراجعه به سامانه جامع روابط کار به آدرس:

 

prkar.mcls.gov.ir

و ثبت دادخواست از طریق دفاتر پیشخوان،کافی نت یا اینترنت شخصی