اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / راهنمای ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی
راهنمای ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی

 

مراجعه حضوری به واحد تشکل های کارگری و کارفرمایی شهرستان مربوطه