اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال بختیاری / راهنمای صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی
راهنمای صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

 

راهنمای ارائه خدمت:

مراجعه متقاضی به وبسایت اینترنتی http://crtosh.mcls.gov.ir و پیگیری آن از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار تهران