کانون های کارگران و مدیران بازنشسته

آیا تشکیل و ادامه فعالیت کانون کارگران بازنشسته در سطح شهر امکان پذیر می باشد ؟

حوزه فعالیت کانون های کارگران بازنشسته به استناد مواد 2 . 7 و 12 دستورالعمل مصوب 12/8/72 در سطح شهرستان. استان و عالی (سراسر کشور) می باشد. لذا تاسیس و فعالیت کانون کارگران بازنشسته در محدوده شهر و روستا برخلاف مقررات می باشد.

آیا می توان پس ازتصویب اساسنامه کانون درآن تغییر ایجاد کنند ؟

تغییر در موارد قابل تغییر در اساسنامه باید از طریق مجمع عمومی فوق العاده صورت پذیرد که بنا به در خواست هیات مدیره، بازرسان یا یک دوم اعضاء تشکیل و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد.

آیا بازنشستگانی که یک درصد از حق مسکن آنها به عنوان عضویت در کانون کسر می گردد می توانند در انتخابات مجمع کاندیدا شوند ؟

در صورت دارا بودن سایر شرایط کاندیداتوری اشخاصی که حق عضویت از مستمری ایشان کسر گردیده است بلامانع می باشد.

کانون کارگران و مدیران بازنشسته استان با چند کانون قابل تشکیل است ؟

5 کانون و نیز با حد نصاب 5 کانون استانی می توانند به تشکیل کانون عالی کارگران و میران بازنشسته اقدام کنند.

آیا فردی که کارمند رسمی دولت و استخدام سازمان تامین اجتماعی بوده و بازنشسته شده است می تواند عضو کانون کارگران بازنشسته شود ؟

عضویت در کانون کارگران بازنشسته و کاندیداتوری اشخاصی که پیش از بازنشستگی مشمول قانون کار نبوده و یا در شهرستان مربوط فاقد پروانه مستمری باشند وجاهت قانونی ندارد.

کارگر بازنشسته ای که در یک شهرستان حقوق مستمری خود را دریافت و در همان شهرستان ساکن می باشد ولی بعلت تحصیل فرزندانش 3 روز در هفته در شهرستان دیگری اقامت دارد در کانون بازنشستگان کدام شهرستان می تواند عضو و کاندیدا شود ؟

به منظور شرکت اعضاء در مجمع عمومی و کاندیداتوری . محل اقامت قانونی خود و محل شعبه تامین اجتماعی پرونده مستمری مد نظر قرار می گیرد.

آیا امکان تغییر شرایط کاندیداتوری اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان وجود دارد ؟
شرایط کاندیداتوری مندرج در اساسنامه . مصوب مجمع عمومی تشکل مربوط بوده و تغییر شرایط کاندیداتوری تشکل ها در صورت رعایت مقررات و از طریق مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه امکان پذیر می باشد
آیا فقط بازنشستگانی که دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشند می توانند در مجمع عمومی کانون کارگران بازنشسته شهرستان شرکت کنند ؟

کلیه کارگران بازنشسته که قبل از بازنشستگی مطابق قانون کار به کار اشتغال داشته اند و حق عضویت از مستمری ایشان کسر می گردد. دارای حق رای بوده و دفترچه بیمه ملاک عضویت نمی باشد.

در صورت بازنشستگی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با توجه به خروج از دامنه شمول قانون کار و به تبع خروج از عضویت از شورای اسلامی کار واحد مربوطه فرد مذکور می تواند در سمت دبیری کانون مذکور تداوم فعالیت داشته باشد ؟

با توجه به ماده 18 اساسنامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آن استان مبنی بر الزام عضویت در هیات مدیره کانون یا عضویت در شوراهای عضو کانون به عنوان شرط انتخاب دبیر در صورتی که فرد مورد نظر فاقد شرط مذکور باشد ادامه فعالیت وی عنوان دبیر فاقد وجاهت قانونی است .ضمنا در صورتی که علیرغم بازنشسته شدن اعضای شورا رابطه کاری آنها با واحد دچار انقطاع نگردیده باشد ادامه عضویت شورایی آنها بلامانع می باشد.

مجمع عمومی در چه شرایطی به صورت فوق العاده برگزارمی گردد؟

الف- تغییر یا اصلاح اساسنامه

ب- انحلال کانون و انتخاب هیات مدیره تصفیه

ج- عزل انفرادی یا جمعی اعضاء هیات مدیره یا بازرسان

شورای اسلامی کار

شورای اسلامی کار با چند نفر قابل تشکیل و مرکب از چه کسانی می باشد؟

شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی ، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون کار(صنعتی و کشاورزی) داشته باشند قابل تشکیل و مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت می باشد.

آیا کارگاههای فصلی می توانند اقدام به تشکیل شورا کنند؟

بله البته بطوریکه فصل کار آنها در دو سال متوالی در هر سال کمتر از 6 ماه نباشد بنا به تشخیص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می توان اقدام به تشکل شورا کرد.

چنانچه یکی از اعضاء اصلی شورای اسلامی کار از واحد مربوطه به واحد دیگری از مجموعه یک تشکیلات مرتبط ( مثلا از سازمان اتوبوسرانی به سازمان آتش نشانی ) مامور گردد رابطه اش با شورای اسلامی کار واحد قبلی خود چگونه خواهد بود؟ آیا در صورت تمایل به عنوان عضو شورا حق فعالیت خواهد داشت یا به محض شروع ماموریت در محل جدید کلیه مسئولیت های ناشی از عضویت در شورا از وی سلب خواهد گردید؟
در صورتی که تشکیلات مذکور علیرغم ارتباط دارای شخصیتی مستقل از واحدی می بد که فرد به عضویت شورای آن درآمده است بالتبع فرد مذکور از واحد مربوطه قطع رابطه کارری نموده و عضویت شورایی وی سلب می گردد
مدت اعتبار شورا چقدر است؟

دو سال

آیا نماینده شورا در مدیریت دارای حق رای است؟

نماینده شورا بدون حق رآی می تواند در جلسات شرکت کند.

ملاک تعیین کارکنان هر واحد چیست اصطلاحا شاغل دائم به چه افرادی اطلاق می گردد؟

ملاک تعین تعداد کارکنان هر واحد فهرست حقوقی ماه گذشته کارکنان قبل از تشکیل شورا و در صورت اختلاف فهرست حقوقی سه ماه قبل از انتخابات می باشد و اصطلاح شاغل دائم به افرادی اطلاق می گردد که در یکی از مشاغل دائم واحد مربوطه مشغول فعالیت باشند.

تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی به عهده چه کسانی می باشد؟

هیأتی مرکب از نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- نماینده وزارتخانه مربوط- نماینده منتخب مجمع کارکنان

چارچوب تصمیمات ومصوبات شورا در امور مربوط به وظایف مدیریت چگونه است ؟

چارچوب تصمیمات و مصوبات، قانون شوراهاست. در امورمربوط به مدیریت نظرات خود را به صورت پیشنهاد مطرح می نماید .

چه کسانی می توانند در مجمع عمومی شورای اسلامی کار شرکت کنند؟

کلیه کارکنان واحد که دارای تابعیت ایران می باشند به استثناء مدیریت

برخی از وظایف و اختیارت شورای اسلامی کار:
  • ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور
  • همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی
  • بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی، فنی و حرفه ای و نظایر آن
  • نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه که البته اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد .
  • همکاری با مدیریت در تهیه برنامه ها به منظور پیشبرد امور واحد
  • بررسی کایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد حقه.
  • تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد

انجمن های صنفی

حدنصاب تشکیل انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی چند نفر می باشد؟

کمترین حدنصاب برای تشکیل انجمن صنفی کارگری در سطح کارگاه ده نفر و در صنف دست کم پنجاه نفر عضو از صنف مربوط از کارگاههای مختلف می باشد و انجمن صنفی کارفرمایی دست کم با عضویت ده شخصیت حقوقی یا حقیقی قابل تشکیل است.

ملاک تعیین انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی چیست؟

متقاضان تشکیل انجمن صنفی کارگری باید دارای قرارداد کار با مرجع و یا فیش حقوقی و برای انجمن صنفی کارفرمایی نیز ملاک قرارداد کار با کارگر یا لیست حقوقی کارگران می باشد.

شیوه اطلاع رسانی تغییرات انجام شده در مبالغ ورودیه و حق عضویت تشکل چگونه است؟

چنانچه میزان ورودیه و حق عضویت در اساسنامه درج نشده باشد و تغییر آن مستلزم تغییر اساسنامه نباشد، مشمول ماده 14 آیین نامه نبوده و اطلاع رسانی این موضوع به طرق پیش بینی شده در اساسنامه است.

آیا نایب رئیس هیات مدیره می تواند در غیاب رئیس، اسناد و مدارک مکالی را امضاء نماید؟

صاحبان امضاء اسناد و مدارک مالی تشکل، در اساسنامه تشکل مشخص می شود که بایستی دقیقا مطابق آن عمل شود. مسئولیت امضای اسناد مالی توسط صاحبان امضای مجاز قائم به شخص بوده و قابل تفویض به شخص دیگر نیست.

آیا اخذ کمک های مالی داوطلبانه از غیر اعضای انجمن، وجهه قانونی دارد یا خیر؟

با عنایت به بند 4 مقررات مربوط به تدوین اساسنامه ، از جمله منابع مالی انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، کمکهای داوطلبانه می باشد که با توجه به اطلاق عام داشتن آن چه این کمک از جانب اعضاء یا غیر اعضاء باشد در صورت درج در اساسنامه ایراد قانونی ندارد.

جهت انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان آیا باید به تعداد اعضای اصلی هیات مدیره و بازرسان رای داد یا به تعداد اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان؟

اگر در اساسنامه تشکل به ترتیب خاصی اشاره نشده باشد، انتخاب بین دو حالت ذکر شده از امور اختیاری است و برگزارکنندگان انتخابات می توانند یکی از آنها را انتخاب کنند. اما به لحاظ صرفه جویی در وقت و تسهیل در امر انتخابات ، بهتر است از روش اول استفاده شود.

آیا انجمن های صنفی و کانون ها می توانند مدت اعتبار هیات مدیره را کمتر یا بیشتر از 3 سال تعیین نمایند؟

مدت اعتبار هیات مدیره بنا به خواست اعضاء در اساسنامه مصوب تشکل درج می شود لیکن با استناد به عرف و رویه متداول ، این مدت 3 سال تعیین میشود.

چنانچه انجمن یا کانون بیش از یک بازرس اصلی داشته باشد تهیه و ارایه گزارش از طرف بازرسان به چه ترتیبی می باشد؟

چنانچه انجمن یا کانون بیش از یک بازرس اصلی داشته باشند ، هر یک به تنهایی می تواند وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه و ارایه دهند و در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید گردد.