تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

توجه: تمامی فایل های زیر تنها جهت اطلاع شرکت های خدماتی می باشد و عدم وجود امضا و تائید مسئول واحد تائید صلاحیت و رئیس اداره بازرسی کار استان، بدون اعتبار خواهند بود.

 

:ballot_box_with_check:تایید صلاحیت و رتبه بندی سال98

:ballot_box_with_check: تایید صلاحیت و رتبه بندی97

:ballot_box_with_check: تایید صلاحیت و رتبه بندی 96

  تائید صلاحیت و رتبه بندی سال 99

 

:heavy_multiplication_x: فهرست شرکت های خدماتی تعلیق یا رد صلاحیت شده

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۳۲

اطلاعات بیشتر :