صفحه نخست » تائید صلاحیت شرکت های خدماتی

تایید صلاحیت شرکت های خدماتی

توجه: تمامی فایل های زیر تنها جهت اطلاع شرکت های خدماتی می باشد و عدم وجود امضا و تائید مسئول واحد تائید صلاحیت و رئیس اداره بازرسی کار استان، بدون اعتبار خواهند بود.

 

:ballot_box_with_check:تایید صلاحیت و رتبه بندی سال98

:ballot_box_with_check: تایید صلاحیت و رتبه بندی97

:ballot_box_with_check: تایید صلاحیت و رتبه بندی 96

:ballot_box_with_check: تایید صلاحیت و رتبه بندی95

  

 

:heavy_multiplication_x: فهرست شرکت های خدماتی تعلیق یا رد صلاحیت شده

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۰۶

اطلاعات بیشتر :