ردیف   عنوان خدمت  شناسنامه خدمت   جزئیات و فلوچارت خدمت   سامانه اینترنتی   اطلاع رسانی الکترونیک   ارسال نظر 
 1  تائید صلاحیت متقاضیان خدمات حمایتی (19011030000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
 2   تائید صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات (19011031000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
 3  تایید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری(19051032000) و مشاغل سخت و زیان آور (13011843000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  4  پاسخگوئی به استعلامات بیمه ای و حمایتی (19091033000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  5  ارائه پروانه های اتباع خارجی (10011034000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  6  صدور مجوز و گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی و مراکز مشاوره کارآفرینی (13011035000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  7  نظارت بر تعاونی ها (130718470000)  شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  8  ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی (13011037000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت -
اطلاع رسانی ارسال نظر
  9   رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری (19071038000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت -
اطلاع رسانی ارسال نظر
  10  صدور گواهینامه(کارنامه) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور (10011039000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  11   ارائه خدمات کاریابی (13011040000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  12   صدور مجوز کاریابی-داخلی (13011040100) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  13   صدور مجوز کاریابی-خارجی (13011040102) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
 14   ارائه خدمات ورزشی کارگران (17011041000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  15   ساماندهی مشاغل خانگی (13011042000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت سامانه اطلاع رسانی ارسال نظر
  16   بازرسی کار (13041043000) شناسنامه خدمات جزئیات و فلوچارت - اطلاع رسانی ارسال نظر