کانون های کارگران و مدیران بازنشسته

آیا تشکیل و ادامه فعالیت کانون کارگران بازنشسته در سطح شهر امکان پذیر می باشد ؟

حوزه فعالیت کانون های کارگران بازنشسته به استناد مواد 2 . 7 و 12 دستورالعمل مصوب 12/8/72 در سطح شهرستان. استان و عالی (سراسر کشور) می باشد. لذا تاسیس و فعالیت کانون کارگران بازنشسته در محدوده شهر و روستا برخلاف مقررات می باشد.

آیا می توان پس ازتصویب اساسنامه کانون درآن تغییر ایجاد کنند ؟

تغییر در موارد قابل تغییر در اساسنامه باید از طریق مجمع عمومی فوق العاده صورت پذیرد که بنا به در خواست هیات مدیره، بازرسان یا یک دوم اعضاء تشکیل و با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت می یابد.

آیا بازنشستگانی که یک درصد از حق مسکن آنها به عنوان عضویت در کانون کسر می گردد می توانند در انتخابات مجمع کاندیدا شوند ؟

در صورت دارا بودن سایر شرایط کاندیداتوری اشخاصی که حق عضویت از مستمری ایشان کسر گردیده است بلامانع می باشد.

کانون کارگران و مدیران بازنشسته استان با چند کانون قابل تشکیل است ؟

5 کانون و نیز با حد نصاب 5 کانون استانی می توانند به تشکیل کانون عالی کارگران و میران بازنشسته اقدام کنند.

آیا فردی که کارمند رسمی دولت و استخدام سازمان تامین اجتماعی بوده و بازنشسته شده است می تواند عضو کانون کارگران بازنشسته شود ؟

عضویت در کانون کارگران بازنشسته و کاندیداتوری اشخاصی که پیش از بازنشستگی مشمول قانون کار نبوده و یا در شهرستان مربوط فاقد پروانه مستمری باشند وجاهت قانونی ندارد.

کارگر بازنشسته ای که در یک شهرستان حقوق مستمری خود را دریافت و در همان شهرستان ساکن می باشد ولی بعلت تحصیل فرزندانش 3 روز در هفته در شهرستان دیگری اقامت دارد در کانون بازنشستگان کدام شهرستان می تواند عضو و کاندیدا شود ؟

به منظور شرکت اعضاء در مجمع عمومی و کاندیداتوری . محل اقامت قانونی خود و محل شعبه تامین اجتماعی پرونده مستمری مد نظر قرار می گیرد.

آیا امکان تغییر شرایط کاندیداتوری اعضای هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهرستان وجود دارد ؟
شرایط کاندیداتوری مندرج در اساسنامه . مصوب مجمع عمومی تشکل مربوط بوده و تغییر شرایط کاندیداتوری تشکل ها در صورت رعایت مقررات و از طریق مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه امکان پذیر می باشد
آیا فقط بازنشستگانی که دارای دفترچه بیمه تامین اجتماعی می باشند می توانند در مجمع عمومی کانون کارگران بازنشسته شهرستان شرکت کنند ؟

کلیه کارگران بازنشسته که قبل از بازنشستگی مطابق قانون کار به کار اشتغال داشته اند و حق عضویت از مستمری ایشان کسر می گردد. دارای حق رای بوده و دفترچه بیمه ملاک عضویت نمی باشد.

در صورت بازنشستگی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان با توجه به خروج از دامنه شمول قانون کار و به تبع خروج از عضویت از شورای اسلامی کار واحد مربوطه فرد مذکور می تواند در سمت دبیری کانون مذکور تداوم فعالیت داشته باشد ؟

با توجه به ماده 18 اساسنامه کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آن استان مبنی بر الزام عضویت در هیات مدیره کانون یا عضویت در شوراهای عضو کانون به عنوان شرط انتخاب دبیر در صورتی که فرد مورد نظر فاقد شرط مذکور باشد ادامه فعالیت وی عنوان دبیر فاقد وجاهت قانونی است .ضمنا در صورتی که علیرغم بازنشسته شدن اعضای شورا رابطه کاری آنها با واحد دچار انقطاع نگردیده باشد ادامه عضویت شورایی آنها بلامانع می باشد.

مجمع عمومی در چه شرایطی به صورت فوق العاده برگزارمی گردد؟

الف- تغییر یا اصلاح اساسنامه

ب- انحلال کانون و انتخاب هیات مدیره تصفیه

ج- عزل انفرادی یا جمعی اعضاء هیات مدیره یا بازرسان

شورای اسلامی کار

شورای اسلامی کار با چند نفر قابل تشکیل و مرکب از چه کسانی می باشد؟

شورای اسلامی کار در واحدهای تولیدی ، صنعتی، کشاورزی و خدمات که بیش از 35 نفر شاغل دائم مشمول قانون کار(صنعتی و کشاورزی) داشته باشند قابل تشکیل و مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت می باشد.

آیا کارگاههای فصلی می توانند اقدام به تشکیل شورا کنند؟

بله البته بطوریکه فصل کار آنها در دو سال متوالی در هر سال کمتر از 6 ماه نباشد بنا به تشخیص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می توان اقدام به تشکل شورا کرد.