فهرست و شماره و مشخصات مناقصات این اداره کل در سایت مرکز مناقصات به آدرس

http://iets.mporg.ir/Tenders.aspx 

به شرح زیر میباشد،

جهت دسترسی به اطلاعات آن به سایت یاد شده مراجعه نمائید.

مناقصات اداره کل