سخن مدیرکل

 

تعاون ،اراده دولت برای توانمندسازی اقشار مختلف جامعه است.