صفحه نخست » مدیریت اشتغال و کارآفرینی » اداره توسعه کارآفرینی

 • اجرای برنامه های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه به منظور ایجاد و توسعه نهادهای پشتیبان مالی وحمایتی جهت توسعه فعالیت های کار آفرینی در استان. 
 • ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات کار آفرینان، سازمانها و بنگاههای کارآفرین استان با همکاری سایر دستگاه های استانی و واحد های ستادی ذیربط.
 • توسعه و ترویج فرهنگ کار آفرینی با همکاری سایر دستگاه های استانی در راستای اهداف وزارتخانه.
 • برنامه ریزی به منظور ایجاد وساماندهی کانونهای کار آفرینی استانی به منظور انسجام بخشی به کار آفرینی متناسب با نیازها و مزیت های ملی و استانی.
 • ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیلات لازم به کار آفرینان در چار چوب قوانین و مقررات ذیربط از طریق ایجاد مراکز مشاوره ، اطلاع رسانی و خدمات کار آفرینی در استان .
 • تهیه و تنظیم و ارائه برنامه های آموزش تخصصی مورد نیاز کار آفرینان استان بر اساس مزیتهای منطقه ای و فراهم نمودن امکانات لازم جهت اجرای برنامه های مزبور با همکاری و هماهنگی واحدهای ستادی ذیربط .
 • اجرای مصوبات و بسته های حمایتی در زمینه فعالیت های کارآفرینی در استان.
 • همکاری با رسانه های گروهی محلی و منطقه ای به منظور اطلاع رسانی ، فرهنگ سازی و اشاعه فرهنگ کار آفرینی با همکاری و هماهنگی واحد های ستادی ذیربط .
 • فراهم نمودن زمینه های تشویق و ترغیب آحاد مردم، سرمایه گذاران، خیرین و کارآفرینان به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذار کار آفرینی استان در چار چوب قوانین و مقررات موجود.
 • همکاری با مراکز رشد پارک علم و فناوری استانی و منطقه ای در خصوص طرحهای نوآور و ایده های جدید.
 • برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر استانی.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۱۵