وظایف اداره توسعه تعاونی ها


 • اعمال وظایف و امتیازات بخش تعاون در مورد اتاقهای تعاون در حوزه استانی.
 • ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی و فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات آنها.
 • پیگیری اعطای تسهیلات از سایر دستگاه ها به متقاضیان شرکت های تعاونی.
 • برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی فیمابین تعاونیها و نیز بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش های تعاونی با سایر بخشهای اقتصادی.
 • فراهم آوردن تسهیلات و امکانات لازم برای تهیه طرح، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آنها
 • نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح ها و مصرف تسهیلات طرح های در دست اجرا.
 • تهیه و تدوین طرح وبرنامه اجرای فعالیتهای مرتبط با توانمندسازی تعاونی های تحت نظارت اداره کل.
 • پیگیری اجرای برنامه وعملکرد مدیریت تعاون براساس برنامه عملیاتی مصوب وزارت متبوع دررابطه با دفاتر تخصصی حوزه معاونت تعاون.
 • بررسی صحت اطلاعات و ورود داده ها درسامانه مدیریت عملکرد.
 • پیگیری ورود اطلاعات مربوط به شرکتهای تعاونی و اتحادیه ها در سامانه های تشکیل و توسعه تعاونیها، نظارت جامع بر تعاونیها و سامانه جامع آمارهای ثبتی و . . .
 • بررسی پرونده تسهیلات و پیگیری جهت اعطای تسهیلات به طرح های توسعه و سرمایه در گردش به تعاونی ها.
 • شناسایی و انجام اقدامات لازم جهت جذب بهینه منابع دولتی و غیردولتی مورد نیاز تعاونیها.
 • پیگیری و اجرای طرح های ارتقاء کیفیت و بهره وری در بخش تعاون در سطح استان.
 • کمک در برگزاری نمایشگاهها و یا حضور تعاونیها در نمایشگاه های ملی و بین المللی .
 • تدوین برنامه و بودجه و نیز پیگیری اجرای فعالیتهای مرتبط با بخش تعاون استان.
 • پیگیری اجرای سند توسعه بخش تعاون در سطح استان.
 • پیگیری اعمال سیاست های توسعه صادرات استانی در بخش تعاون.
 • سازماندهی کارجویان در بخش تعاون با بکارگیری بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون و سایر تشکل های کارآفرین.
 • پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی واحد مرتبط در حوزه ستادی.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۲۹