وظایف اداره تشکیل تعاونیها

 • انجام امور مربوط به متقاضیان تشکیل تعاونی.
 • پیگیری اهداف کمی تشکیل تعاونی های استان درگرایشهای مختلف.
 • بررسی طرح و درخواست هیئت مؤسس تعاونی های جدیدالتأسیس برای تشکیل تعاونی.
 • انجام تمهیدات لازم جهت تشکیل تعاونی، معرفی به اداره ثبت شرکتها جهت تأیید نام تعاونی و صدور موافقت نامه تأسیس.
 • نظارت بر برگزاری اولین مجمع عمومی جهت تأسیس تعاونی وتصویب اساسنامه.
 • بررسی مصوبات اولین مجمع، انتخابات هیئت مدیره، بازرسان و مصوبات هیئت مدیره و معرفی به اداره ثبت شرکتها.
 • بررسی سامانه تشکیل و ثبت الکترونیکی تعاونی ها در سه بخش درخواست های تشکیل، صدور موافقتنامه، و ثبت آگهی تأسیس تعاونی ها.
 • انجام امور مربوط به صدور مجوز ثبت وتشکیل تعاونی ها موضوع بند 4 ماده 51 قانون بخش تعاونی.
 • شناسایی مشوق ها و امتیازهای بخش تعاون و ارائه به متقاضیان تشکیل تعاونی ها.
 • مشارکت در همایشهای تخصصی وتوسعه ای جهت جذب متقاضیان تشکیل تعاونی.
 • انجام امور اداری و نظارت بر امور تعاونی های دردست اجرا تا مرحله بهره برداری.
 • پیگیری و همکاری با متقاضیان تشکیل تعاونی جهت دریافت مجوزهای لازم از دستگاه های ذیربط حسب مورد.
 • پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی.


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۲۴