وظایف اداره نظارت تعاونیها

 • نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی در سطح استان و سایر مقررات موضوعه و تهیه گزارشات لازم و اعلام نواقص مربوطه.
 • بررسی و انجام اقدامات لازم در خصوص انحلال تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون بخش تعاونی و تشکیل مجامع عمومی تعاونی های موضوع تبصره 2 ماده 35 و تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی، به استثنای تعاونی هـــای فرا استانی و اتحادیه های تعاونی سراسری.
 • نظارت بر امور تعاونیها و اتحادیه ها در حدود قوانین و مقررات موضوعه و تطبیق فعالیت آنها با اساسنامه، در آیین نامه ها و دستور العملهای مصوب قانونی
 • بررسی وضعیت فعالیت و شناسایی و رفع چالش ها و موانع تعاونیهای درحال بهره برداری.
 • انجام بازدید از تعاونیها و اتحادیه ها بر اساس جدول زمان بندی.
 • نظارت بر برگزاری مجامع عمومی و اعزام نماینده جهت حضور درآن حسب مورد .
 • بررسی وضعیت تعاونیهای در حال بهره برداری و تعیین تکلیف و رسیدگی به امور تعاونیهای راکد و غیرفعال.
 • اجرای دستورالعمل های نظارتی و یا نحوه جذب بودجه و نظارت بر امور تعاونیها .
 • برنامه ریزی جهت اجرای مفاد بند 17 ماده 66 قانون بخش تعاونی با هماهنگی حوزه ستادی وزارتخانه.
 • راهنمایی مسئولان تعاونیها در امور حقوقی، مالی، اداری و هدایت آنها در جهت بهره گیری از روشها و سیستمهای بهینه.
 • ایجاد هماهنگی با دستگاه های ذیربط در اعمال کمکهای فنی، اداری و مالی و غیره به منظور اداره صحیح تعاونیها درسطح استان.
 • کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی استان در ارائه خدمات حقوقی، مالی و حسابداری؛ حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز و واگذاری امور تصدی گری به آنها.
 • حسابرسی و بررسی مالی از صورتهای مالی شرکتهای تعاونی فعال و دردست اجرا.
 • بررسی صلاحیت داوطلبان هیأت مدیره و بازرسان تعاونی های مشمول، از طریق برگزاری جلسات کمیسیون ماده 5.
 • حمایت و پشتیبانی حقوقی از شرکتهای تعاونی بویژه در مراجع قضایی.
 • نظارت و کنترل اطلاعات مربوط به مجامع عمومی و شرکت های تعاونی در سامانه نظارتی مربوطه.
 • پیگیری امور مربوط به شکایات تعاونی ها با هماهنگی بازرسان و اتاق تعاون.
 • جلوگیری از فعالیت سوء استفاده کنندگان از عناوین تعاونی، در چارچوب قوانین موضوعه.
 • پیگیری و اجرای برنامه های ابلاغی حوزه ستادی.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۲۶