• اداره بازرسی کار
  • اداره روابط کار
  • اداره تعاون
  • اداره اشتغال و امور اجتماعی و فرهنگی