وظایف اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی


 • اجرای قانون و آئین نامه های مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی در سطح استان.
 • تقویت و توسعه تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق ساز و کارهای ارائه شده از سوی ستاد وزارتخانه.
 • ترویج گفتگو های دو جانبه و سه جانبه بین کارگران و تشکل های مربوطه به منظور حل مشکلات و معضلات کارگری، بهبود شرایط کار و ارتقای بهره وری نیروی کار در سطح استان.
 • نظارت بر مجامع عمومی و انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی استان.
 • بررسی علل عدم فعالیت تشکل ها و ارایه راهکار به منظور تجدید فعالیت آنها.
 • انجام امور مربوط به تایید اساسنامه، ثبت و صدور مدارک مربوطه در استان.
 • بررسی و رسیدگی به تخلفات مسئولان تشکل های استانی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نظارت بر عملکرد آنها در چارچوب ضوابط و مقررات.
 • صدور اعتبار نامه مراجع حل اختلاف (نماینده کارگران و کارفرمایان).
 • ارائه مشاوره و راهنمائی به کارگران و کارفرمایان در مورد نحوه ایجاد تشکل ها و انجام فرایند های اداری مربوطه.
 • تهیه و تدوین آمار و اطلاعات مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمائی و نمایندگان کارگران در سطح استان و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات مربوطه.
 • برنامه ریزی بــرای برگــزاری دوره هـای آموزشی کاربردی برای کارگـران و کارفرمـایان استان.
 • هماهنگی با واحد ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوطه.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰