• رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی از طریق تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون کار و مقررات مربوطه.
 • نظارت عملیاتی و راهنمایی امور مربوط به چگونگی انعقاد پیمان های دسته جمعی کارگری و کارفرمایی.
 • نظارت بر اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل کارگری با هماهنگی اداره کل روابط کار و جبران خدمت.
 • بررسی طرح های مزد و بهره وری و رسیدگی به قراردادهای پاداش افزایش تولید.
 • مدیریت امور مربوط به بازرسی مستمر از کارگاه ها و کارخانجات حوزه استان و برقرار کردن مبانی حفاظتی و بهداشتی و ایمنی کار و انطباق شرایط کار با قوانین و مقررات ذیربط.
 • برنامه ریزی و هماهنگی برای برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با کارگران و کارفرمایان.
 • انجام اقدامات لازم در زمینه اجرای قانون کار و مقررات بیمه بیکاری و برنامه های حمایت از مشاغل.
 • نظارت بر اجرای آیین نامه های مربوط به بازرسی از کارگاه ها، موضوع تبصره ماده 99 قانون کار.
 • بررسی و پیگیری برای بهبود فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی از لحاظ کمی و کیفی و نظارت بر عملکرد آنها.
 • مطالعه، تحقیق و تجزیه و تحلیل مسائل مرتبط با حفاظت فنی و بهداشت کار و ارایه راه حل های مناسب به منظور پیشگیری از حوادث ناشی از کار.
 • انجام امور مربوط به تشکل های کارگری و کارفرمایی با توجه به قوانین و مقررات و آئین نامه های ذیربط.
 • نظارت بر فعالیت ها و امور مربوط به وظائف واحدهای زیرمجموعه.
 • هماهنگی و تعامل با واحدهای ستادی ذیربط به منظور حسن اجرای وظایف مربوطه.
 • پیگیری و هماهنگی با مراجع ذیربط برای تعیین اعضای مراجع حل اختلاف و صدور اعتبارنامه ها.


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۳۰

 • رسیدگی به اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی.
 • تشکیل مراجع حل اختلاف به منظور حل و فصل اختلافات با توجه به قانون و مقررات کار.
 • راهبری و هدایت مراجع حل اختلاف واحدهای شهرستانی و ارائه نظر مشورتی به آنان در زمینه اجرای صحیح قانون کار و مقررات و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط.
 • برنامه ریزی به منظور نظارت بر چگونگی عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان.
 • مشاوره و راهنمائی کارگران و کارفرمایان در زمینه مسائل مربوط به روابط کار.
 • برنامه ریزی دوره های آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل و پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح طرح مزبور در واحدهای مشمول.
 • برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر فی مابین نمایندگان کارگران و کارفرمایان جهت رفع مشکلات و نارسائی های ناشی از کار.
 • بررسی و تائید قراردادهای پاداش افزایش تولید موضوع ماده 47 قانون کار.
 • بررسی و اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل واحدهای مشمول قانون کار و تائید آنها جهت اجرا.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحیه های طرح طبقه بندی مشاغل.
 • نظارت بر فعالیت دفاتر فنی طبقه بندی مشاغل.
 • بررسی آئین نامه های انضباط کار واحدهای مشمول قانون کار استان.
 • انجام راهنمائی های لازم جهت انعقاد پیمان های دسته جمعی.
 • بررسی پرونده های مفتوحه در دیوان عدالت اداری و شرکت در جلسات دیوان بر حسب ضرورت.
 • جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به عملکرد مراجع حل اختلاف در سطح استان و تدوین گزارشات توصیفی و تحلیلی برای ارائه به واحدهای ستادی ذیربط.
 • برنامه ریزی به منظور تشکیل دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص و حل اختلاف.
 • ارائه پیشنهاد و فراهم آوردن تمهیدات لازم به منظور افزایش توان علمی کارکنان با همکاری واحدهای ستادی ذیربط.
 • بررسی و نظارت بر عملکرد پیمانکاران حقیقی و حقوقی جهت اجرای دقیق مقررات قانون کار.
 • هماهنگی با واحدهای ستادی ذیربط در وزارتخانه به منظور حسن اجرای وظائف مربوط.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۲۹