وظایف اداره بازرسی کار


 • انجام بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار طبق برنامه بازرسی سالیانه با نظارت رئیس بازرسی کار.
 • پیگیری اجرای قانون کار و دستورالعمل های مربوطه بویژه مقررات حمایتی مربوط به مدت کار، مزد، کارهای سخت و زیان آور، کارگران نوجوان و اشتغال اتباع خارجی .
 • پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و در صورت لزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی به مبادی ذیربط در ستاد.
 • آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و سایر افراد در معرض خطرات و صدمات ناشی از حوادث کار، با همکاری مراجع ذیربط استانی، اداره کل بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار وزارت متبوع.
 • بررسی و رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه های مشمول قانون کار و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری عوامل مرتبط با حوادث به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آنها حسب مقررات مربوطه.
 • پیگیری تشکیل کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور و راهنمایی متقاضیان.
 • بررسی صورتجلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر کارهای سخت و زیان آور به منظور انطباق با قوانین و مقررات مربوط.
 • برنامه ریزی و پیگیری در مورد تشکیل و فعال سازی کمیته های حفاظت فنی در کارگاه های مشمول آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار استان و نظارت مستمر برعملکرد آنها.
 • برنامه ریزی جهت حضور بازرسان کار در جلسات کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار و بررسی و ارزیابی صورتجلسات کمیته های حفاظت و بهداشت کار واصله از کارگاه ها و انجام مکاتبات لازم.
 • پیگیری اجرای مواد 3 و 6 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور.
 • نظارت بر عملکرد شرکت های خدماتی و پیمانکاری نیروی انسانی و بررسی گزارشات و شکوائیه های واصله در خصوص لغــو یا رد صلاحیت و رتبه بندی شرکت های مزبــور.
 • انجـام تمهیدات لازم به منظـور ارتقاء توان علمی و فنـی و تجربی بازرسـان کـار با همکـــاری واحدهای ستادی ذیربط.
 • هماهنگی و تعامل با وزارتخانه به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای برنامه های بازرسی کار و مقررات مربوطه.
 • نظارت بر اجرای برنامه های بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار توسط واحدهای تابعه در شهرستانها.
 • ارتباط مستمر و برگزاری جلسات کارشناسی با دستگاه های مرتبط با حوادث ناشی از کار در استان از قبیل نظام مهندسی، شهرداری، مسکن و شهرسازی درخصوص رعایت مقررات قانون کار و آیین نامه های ایمنی و کارگاه های مشمول قانون کار
 • پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات صورت گرفته از اداره کل بازرسی کار در ستاد وزارتخانه.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۰:۵۵

فیلم های حوادث ناشی از کار


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ دی ۱۳۹۸ ۰۸:۲۱