• بررسی و تلفیق برنامه های بلند مدت و میان مدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفه ای در چـارچوب برنامه های توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان.
 • بررسی و تهیه گزارشهای تفصیلی و موردی در خصوص بازار کار و سیاستهای اشتغال استان و ارائه راه حل برای کاهش میزان بیکاری در سطح استان به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون اشتغال حسب مورد.
 • بررسی پرونده های متقاضیان دریافت تسهیلات حمایتی (یارانه) و تصویب آن برای بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط.
 • تهیه سند اشتغـال در بخشهای جغرافیایـی و شناسایـی مزیت های استان با همکــاری سایر واحدها و دستگاه های استانی.
 • ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعاتی طرح های اشتغالزایی استان.
 • ایجاد بانک اطلاعات مربوط به میزان انواع سپرده ها نزد سیستم بانکی استان و عملکرد سیستم بانکی در خصوص تسهیلات اعطایی به متقاضیان با رویکرد اشتغال و کارآفرینی.
 • تهیه گزارش های تحلیلی مقطعی در زمینه سرانه انواع سپرده ها و تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان .
 • برگزاری جلسات کارگروه اشتغال و بـررسی طــرح های مأخوذه از دستگاه های اجــرایی استان و پیگیری طـرح های ارسالی به بانک های عامل تا مرحله تحقق پرداخت تسهیلات به متقاضی.
 • نظارت بر حسن اجرای طرحهای اشتغالزا و هزینه کرد اعتبارات اشتغالزایی استان .
 • نظارت بر اجرای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی درخصوص وظایف کار گروه تخصصی اشتغال و سرمایه گذاری استان.
 • کمک و حمایت از واحدهای تولیدی و کارآفرینی مشکل دار از قبیل کمک های بلاعوض، بخشودگی جرائم دیرکرد، تقسیط بلند مدت بدهی و معوقات در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، پس از تصویب کارگروه اشتغال.
 • شناسایی طرح های اشتغالزای اولویت دار در سطح استان با هماهنگی سایر دستگاه های اجرایی استان.
 • پیگیری و اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال و تهیه گزارش از عملکرد آن و ارسال به دبیرخانه.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۰۸