• اجرای مقررات و آیین نامه های مربوط به توسعه اشتغال و سرمایه گذاری در استان.
  • تهیه و تدوین آمار و اطلاعات بازار کار استان (متخصصان ، دانش آموختگان ، زنان و ...) و ارائه گزارشهای لازم .
  • تهیه بانک اطلاعات مشاغل و فرصت های شغلی.
  • اجرای سیاستها و برنامه های ابلاغی ستاد وزارتخانه در خصوص حفظ و تثبیت فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال به ویژه در مورد روستاییان، دانش آموختگان و زنان در قالب دستور العمل ها و آیین نامه ها.
  • برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات بکارگماری متقاضیان شغل از طریق ایجاد و توسعه کاریابی های غیر دولتی و هماهنگی با بنگاه های اقتصادی .
  • توسعه و تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی از طریق ارائه تسهیلات و امکانات به آنها در چار چوب قوانین و مقررات.
  • نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد کاریابی های غیردولتی به منظور راهنمایی و بهینه سازی فعالیت آنها در جهت ارائه خدمات به کارجویان و کار فرمایان.
  • برنامه ریزی در جهت ساماندهی مشاغل خانگی.
  • هماهنگی و همکاری با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان به منظور ارائه آموزشهای مبتنی بر نیاز بازار کار مطابق با استانداردهای بین المللی و نیز آموزش لازم به نیروی کار برای اعزام به خارج از کشور مطابق با استانداردهای بین المللی.
  • هماهنگی با ستاد وزارتخانه در اجرای مصوبات و آیین نامه های اجرایی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی و ارائه گزارشهای لازم.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۰۵