بررسی درخواست های مربوط به بکارگماری نیروی کار خارجی در سطح استان به منظور استفاده از خدمات متخصصین خارجی جهت ارائه به هیأت فنی اشتغال .

تشکیل جلسات هیأت فنی اشتغال استان و پیگیری موارد مربوطه.

اعلام نظـــر در مورد امکان ارائه مجوز اشتغال بر حسب درخواست ها و قـــراردادهای منعقده در هیأت فنی اشتغال.

بررسـی درخصوص موافقت با صدور روادید با حق کـار مشخص و پروانه کـار برای اتباع خارجـی بــر حسب قوانین و مقررات.

تمدید، تجدید و ابطال پروانه کار اتباع خارجی بر اساس قوانین و مقررات.

پیگیری موارد اخذ عوارض اشتغال اتباع خارجی و جرایم مربوط به اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی .

هماهنگی با ستاد وزارتخانه درخصوص اجرای ضوابط و مقررات هیأت فنی اشتغال موضوع تبصره ماده 17 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون کار جمهوری اسلامی ایران.

همکاری با سایر دستگاه های ذیربط استانی بویژه استانداری در ساماندهی اتباع خارجی.تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۲۸