• نظارت بر اجرای قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با امور رفاهی و اجتماعی جامعه هدف به ویژه کارگران
 • فراهم ساختن امکانات رفاهی جهت کارگران از طریق ترغیب و تشویق کارفرمایان به ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات رفاهی در کارگاه ها و ایجاد تسهیلات لازم در جهت تأمین مسکن و انجام سایر اقدامات حمایتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط.
 • برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاه ها.
 • پیگیری و نظارت بر واگذاری سهام درجامعه هدف با ملاحظه دستورالعمل های ابلاغی از سوی وزارتخانه.
 • تهیه و تنظیم و اجــرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کـار در کـارگاه ها براسـاس
  وظایف و برنامه های وزارتخانه.
 • اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به الگوهای برتر استانی ابلاغی از سوی وزارتخانه.
 • ترویج فرهنگ کار آفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاه های اقتصادی و جامعه هدف.
 • تعامل و هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذیربط استانی به منظور انجام سیاستهای پیشگیرانه آسیب های اجتماعی در جامعه هدف، در حدود قوانین و مقررات مربوطه.
 • مدیریت و نظارت در زمینه همکاری های تعاملات درون بخشی و بین بخشی در حوزه های امور اجتماعی استان و سطوح متعدد پیشگیری.
 • تحلیل مستمر وضعیت مؤلفه های رفاه اجتماعی و توانبخشی در استان.
 • تعامل با نهادهای حمایتی و بیمه ای و سازمان های غیردولتی فعال در حوزه رفاه اجتماعی.
 • ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.
 • نظارت بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان.
 • تحلیل و ارزیابی شاخصهای پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان.
 • مشارکت و همکاری در زمینه تهیه و اجرای طرحهای آماری با واحدهای ستادی ذیربط.
 • ارائه گزارشات تحلیلی مستمر به حوزه های ستادی مرتبط (رفاه، فرهنگی و اجتماعی ) در مورد اجرای سیاستها، برنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۴۸