وظایف اداره امور فرهنگی و ورزشی کارگران


  • تهیه، تنظیم و اجرای طرح ها و برنامه های مرتبط با فرهنگ اسلامی کار در کارگاه هـا براساس وظایف و برنامه های وزارتخانه.
  • ترویج فرهنگ کارآفرینی و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری در بنگاه های اقتصادی و جامعه هدف.
  • برنامه ریزی به منظور اجرای برنامه ها و پیوست های فرهنگی ابلاغی از سوی ستاد وزارتخانه.
  • اجرای برنامه ها و سیاستهای مربوط به اشاعه فرهنگ کار، تعاون و اخلاق حرفه ای جامعه هدف براساس الگوهای بومی و اسلامی در سطح استان.
  • برنامه ریزی به منظور برگزاری مراسم و اجرای جشنواره های فرهنگی و مذهبی در جامعه هدف و ارائه گزارشات لازم به ستاد وزارتخانه.
  • تعامل و همکاری با سایر دستگاه های استانی با هدف ایجاد زمینه های مناسب به منظور اجرای طرح های اوقات فراغت جامعه هدف با رویکرد فرهنگی.
  • ترویج و توسعه فعالیت های ورزشی و تفریحات سالـم درجامعه هدف با همکـاری و هماهنگی سایـر دستگاه های ذیربط استانی.
  • برنامه ریزی و نظارت بر مجموعه های ورزشی، تفریحی و فرهنگی کارگران با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی ذیربط و سایر دستگاهها.
  • اجرای صحیح قوانین، دستورالعمل ها و آئین نامه های مرتبط با مجموعه های ورزشی و تفریحی کارگران در استان.
  • نظارت بر اجرای ورزش های همگانی و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی جامعه هدف در استان.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۵۲