• برنامه ریزی استانی به منظور اجرای سیاستها و خط مشی های مربوط به سطوح 2 و 3 از آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی حسب قوانین و برنامه های ابلاغی از ستاد.
 • تحلیــل مستمــر وضعیت مؤلفه های اجتماعی در حوزه هــای آسیب های اجتماعـی، توانبخشــی، حمـــایتی و توانمندسازی.
 • ارتباط با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی و سازمانهای غیردولتی فعال در حوزه آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی.
 • بررسی تطبیقی و عملکردی شاخص های استانی با اهداف و برنامه های ابلاغی ستاد در حوزه های
  آسیب های اجتماعی، توانبخشی حمایتی و توانمندسازی و ارائه گزارشات لازم به وزارتخانه.
 • مدیریت و نظارت در زمینه همکاری های درون بخشی و بین بخشی در حوزه آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی.
 • برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای سطوح پیشگیری 2 و 3 از آسیب های اجتماعی، توانبخشی، حمایتی و توانمندسازی سازمانهای وابسته.
 • تعامل با سازمانها و شوراهای مرتبط با امور رفاه اجتماعی.
 • نظارت بر فعالیتهای سازمانهای وابسته استانی در خصوص اعتبارات تخصیصی.


تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۵۶
 • ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای متولی بیمه اجتماعی و درمان در سطح استان.
 • نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین بیمه ای در استان و ارائه گزارشات تحلیلی به ستاد وزارتخانه.
 • تحلیل و ارزیابی شاخص های پوشش جمعیتی در حوزه بیمه های اجتماعی و درمان.
 • جمع بندی نظرات و پیشنهادات ارسالی از سوی ذینفعان و صاحب­نظران حوزه بیمه ای و تحلیل و ارائه گزارشات لازم به منظور بهبود فرآیندهای انجام کار .
 • مشارکت و همکاری با واحدهای ستادی ذیربط در زمینه تهیه و اجرای طرح های آماری.
 • ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های خدمات رسانی در حوزه مربوطه در استان و ارائه گــزارش به ستاد وزارتخانه.

تاریخ بروزرسانی : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۵۹