نام و نام خانوادگیتلفنفکسپست الکترونیکیآدرس
علی نقی کیانی 0381224500803812245008 شهرکرد ساختمان شماره 2 ستاد اداره کل
حسین محمدی 0381222485803812223143 شهرکرد ساختمان شماره 1 ستاد اداره کل
اصغر قاسمپور 0381222485803812223143 شهرکرد ساختمان شماره 2 ستاد اداره کل
دانش کریم زاده 0381222485803812223143 شهرکرد ساختمان شماره 1 ستاد اداره کل
جعفر قلی فولادی 0381222375003812223750 شهرکرد ساختمان شماره 1 ستاد اداره کل
شاپور حیدری 0381222485803812223143 شهرکرد ساختمان شماره 1 ستاد اداره کل
علیرضا عباسی 0381222485803812223143 شهرکرد ساختمان شماره 1 ستاد اداره کل
محسن مردانی گرمدره 0381225244003812252440 شهرکرد ساختمان شماره 1 ستاد اداره کل
هدایت الله نصیری 0381222485803812223143 شهرکرد ساختمان شماره 2 ستاد
نادعلی شهبازی 0381225412803812223143 شهرکرد ساختمان مرکزی ستاد اداره کل
پریوش مولوی 0381222850503812228505kar.chb@chmail.irشهرکرد ساختمان شماره 2 اداره کل
سید احسان فاطمی 0381222485803812223143kar.chb@chmail.irشهرکرد خیابان پیروزی مجتمع ادارات ساختمان مرکزی ستاد اداره کل
مهران برومند فر 0381226441603812223143 شهرکرد مجتمع ادارات ساختمان شماره 2 ستاد اداره کل