سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۲:۳۱
 
 

 توجه: تمامی فایل های زیر تنها جهت اطلاع شرکت های خدماتی می باشد و 

 عدم وجود امضا و تائید مسئول واحد تائید

 صلاحیت و رئیس اداره بازرسی کار استان بدون اعتبار خواهند بود.

1- تائید صلاحیت و رتبه بندی سال 1390

 

2- فهرست شرکت های خدماتی تعلیق یا رد صلاحیت شده

3- اصلاحیه شرکت های تائید صلاحیت شده سال 1391

4- تائید صلاحیت و رتبه بندی نهایی سال 1392 

5- تائید صلاحیت و رتبه بندی سال 1393 

6- تائید صلاحیت و رتبه بندی سال 1394

7- تائید صلاحیت و رتبه بندی سال 1395