سه شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۵, ۰۲:۳۰
 
 

 پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت یکهزار کندو (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت یکهزار کندو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت هشتصدوپنجاه کندو (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت هشتصدوپنجاه کندو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت هفتـصد کندو (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت هفتـصد کندو
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت دوهزار متر مربع (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاه در گلخانه ( پیتوس و نخل زینتی ) با ظرفیت دوهزار متر مربع
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت هـشتاد تن در سـال (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش ماهی قزل‌آلا با ظرفیت هـشتاد تن در سـال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش گل و گیاهان زینتی با ظرفیت تولید 900 هزار شاخه گل بریده و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گل و گیاهان زینتی با ظرفیت تولید 900 هزار شاخه گل بریده و 20 هزار گلدان گیاه آپارتمانی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت 50 تن در سال (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت 50 تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت یکـصد تن در سال (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش قـارچ خوراکـی با ظرفیت یکـصد تن در سال
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش گـاو شیری با ظرفیت پنجاه راس (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گـاو شیری با ظرفیت پنجاه راس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش گـاو شیری با ظرفیت بیست راس (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش گـاو شیری با ظرفیت بیست راس
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرواربـندی گوساله با ظرفیت یکصد راس در هر دوره (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرواربـندی گوساله با ظرفیت یکصد راس در هر دوره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرواربـندی گوساله با ظرفیت هفتاد و پنج راس در هر دوره (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرواربـندی گوساله با ظرفیت هفتاد و پنج راس در هر دوره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت پانزده هکتار
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 600 جعبه در یک دوره (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 600 جعبه در یک دوره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 400 جعبه در یک دوره (سال 82) ۱۱ تیر ۱۳۸۷
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی پرورش کرم ابریشـم با ظرفیت 400 جعبه در یک دوره
بارگیری فایل بارگیری فایل
 کشت و پرورش گلها و گیاهان داروئی و صنعتی ۵ تیر ۱۳۸۷
کشت و پرورش گلها و گیاهان داروئی و صنعتی
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش و نگهداری زنبور عسل(1000کندو) ۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش و نگهداری زنبور عسل(1000کندو)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش و نگهداری زنبور عسل(1000کندو) ۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش و نگهداری زنبور عسل(1000کندو)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرواربندی گوساله(150 راس) ۵ تیر ۱۳۸۷
پرواربندی گوساله(150 راس)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پروار بندی گوساله(100 راس) ۵ تیر ۱۳۸۷
پروار بندی گوساله(100 راس)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش بلدرچین(420000قطعه) ۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش بلدرچین(420000قطعه)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش بره پرواری(1000راس) ۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش بره پرواری(1000راس)
بارگیری فایل بارگیری فایل
 پرورش بره پرواری(750 راس) ۵ تیر ۱۳۸۷
پرورش بره پرواری(750 راس)
بارگیری فایل بارگیری فایل